Regulamin korzystania z kart w ramach programu GetProfit

Regulamin korzystania z kart w ramach programu GetProfit obowiązujący od dnia 1.03.2017

 1. Wystawcą karty uprawniającej do korzystania z usług w ramach Programu GetProfit (dalej jako „Karta” oraz „Program”) jest VanityStyle Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
 2. Karta, w okresie jej ważności, upoważnia uczestnika Programu (dalej jako „Użytkownik”) do korzystania z obiektów partnerów VanityStyle Sp. z o.o (dalej jako „Partnerzy”) wskazanych dla danego rodzaju Karty na stronie http://www.getprofit.com.pl/obiekty.
 3. Karta jest kartą na okaziciela, nie jest kartą imienną i może być udostępniona nieodpłatnie osobom trzecim. Sprzedaż Karty w jakiejkolwiek formie, na rzecz osoby trzeciej, jest zabroniona. Niedozwolone jest korzystanie z Karty przez Użytkownika w celach zarobkowych.
 4. Zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek zmian w wyglądzie Karty.
 5. W celu skorzystania z usług dostępnych w obiektach Partnerów, Użytkownik jest zobowiązany do każdorazowego okazania Karty.
 6. Przed wizytą u Partnera akceptującego Kartę, należy zapoznać się z informacjami na podstronach Partnerów prezentowanych w serwisie internetowym VanityStyle Sp. z o.o.
 7. Pracownik VanityStyle Sp. z o.o (lub osoba upoważniona przez podmiot współpracujący z VanityStyle Sp. z o.o) oraz pracownik Partnera są upoważnieni do zatrzymania Karty użytkowanej niezgodnie z jej przeznaczeniem lub postanowieniami Regulaminu.
 8. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zasad obowiązujących w obiekcie Partnera, w tym w szczególności do korzystania z obiektu w godzinach jego otwarcia (jeśli nie występują dodatkowe ograniczenia). W trosce o zadowolenie Użytkowników, VanityStyle Sp. z o.o sugeruje uprzedni kontakt telefoniczny z Partnerem w celu ustalenia wolnych miejsc na zajęciach organizowane przez Partnera (np. zajęcia grupowe).
 9. Użytkownik może zgłosić VanityStyle Sp. z o.o reklamację w związku korzystaniem z Programu GetProfit lub zamówieniem Kart. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny: infolinia@vanitystyle.pl lub w formie pisemnej i przesłana na adres: VanityStyle Sp. z o.o, ul. Skierniewicka 16/20, 01-230 Warszawa. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik powinien zawrzeć swoje imię i nazwisko, numer Karty oraz opis zaistniałego problemu, a także żądanie określonego działania ze strony VanityStyle Sp. z o.o (żądanie Użytkownika). VanityStyle Sp. z o.o niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, rozpatrzy reklamację i udzieli odpowiedzi na adres poczty elektronicznej lub korespondencyjny Użytkownika, podany w zgłoszeniu reklamacji.
 10. Wszelkie informacje związane z dostępem do usług można otrzymać dzwoniąc pod numer infolinii (22) 371 50 72 lub (22) 371 50 73.
 11. Karta jest własnością VanityStyle Sp. z o.o. VanityStyle Sp. z o.o ma prawo do dezaktywacji lub zatrzymania Karty.
 12. VanityStyle Sp. z o.o zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. O treści zmian Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany na stronie internetowej VanityStyle Sp. z o.o, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Ta informacja będzie utrzymana na stronie internetowej przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych, począwszy od dnia wejścia w życie danej zmiany. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty ich publikacji na stronie internetowej. Regulamin oraz jego zmiany dostępne są na stronie internetowej http://www.getprofit.com.pl
 13. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 marca 2017 roku.